Generalforsamlingen afholdes i rytterstuen eller udendørs afhængigt af gældende forsamlingsforbud og antal deltagere.

Indkaldelse offentliggjort 28. april 2021.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
  (senior 500kr/årligt, junior 400kr/årligt, stævnemedlem 250kr/årligt
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
 9. Valg til diverse udvalg
 10. Eventuelt
 11. Uddeling af årets pokaler og årets kammerat

Herefter er klubben vært til kaffe og kage.

Klubben har brug for nye medlemmer til bestyrelsen og til diverse udvalg. Hvis du på forhånd ved, at du har
lyst til at være med, må du meget gerne på forhånd give bestyrelsen besked om dette, så vi har en ide om, i
hvor høj udstrækning ledige poster kan inddækkes. Man er naturligvis også velkommen til at melde sig på
selve generalforsamlingen 🙂
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge inden
generalforsamlingen.
Alle medlemmer har stemmeret uanset alder og er valgbare til bestyrelsen, når de er fyldt 18 år, såfremt de
har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder

Med venlig hilsen

Bestyrelsen